Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door Precious Soul, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 81437013

Precious Soul
HSP Coaching & Counseling
Kapteijnlaan 9 
5505 AV  Veldhoven 
+31 6 16778132
https://precioussoul.nl/

1.DEFINITIES
Opdrachtnemer: Precious Soul
Coachee/ cliënt: de natuurlijke persoon van Precious Soul, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.
Opdrachtgever: de organisatie of de natuurlijke persoon die de cliënt of deelnemers aan een training afvaardigt.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Precious Soul en opdrachtgever tot stand komt, elke aanvulling of wijziging daarop.
Dienst/opdracht: alle door Precious Soul aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op coachtrajecten, trainingen, workshops en iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Precious Soul en de opdrachtgever/cliënt waarop Precious Soul deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard.

De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever zich akkoord verklaart middels ondertekening van de offerte van Precious soul. Hiermee verklaart opdrachtgever tevens de algemene voorwaarden van Precious Soul te accepteren.

2.DIENSTVERLENING
2a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van het aangaan van een coachrelatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door opdrachtnemer beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen of om andere redenen de coachrelatie met een cliënt te beëindigen. 

2b.  Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap na te komen.

3.ANNULERING VAN HET TRAJECT DOOR DE CLIËNT/OPDRACHTGEVER
Het staat de cliënt te allen tijde vrij de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. In het geval de cliënt tijdens het eerste deel van het traject wenst af te zien van voortzetting van het coachtraject dienen de kosten naar rato te worden voldaan. Mocht de cliënt gedurende de tweede helft van het traject besluiten af te zien van het resterende traject, dan is het volledige bedrag verschuldigd.

Uiteraard kan Precious Soul besluiten dat de omstandigheden van dien aard zijn dat de niet gevoerde gesprekken niet hoeven te worden betaald. Bij een totale onderbreking van het traject van meer dan drie maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd, tenzij daarover vooraf afspraken zijn gemaakt die door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

Indien een dienst, opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.

4.WIJZIGINGEN
Indien tijdens het coachtraject blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering hiervan wenselijk is om de inhoud of het aantal gesprekken te wijzigen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Precious Soul zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn bindend na schriftelijke bevestiging van Precious Soul en cliënt/ opdrachtgever.

5.OVERMACHT
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt/opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.BETALINGSCONDITIES
6a. De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, verzekeringskosten en wettelijke bijdragen.

6b. De kosten voor dienstverlening worden vooraf vastgesteld. Betaling van de door opdrachtgever/cliënt verschuldigde bedragen dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.
6c. Indien Precious Soul zoals omschreven in artikel 2 afziet van verdere coaching zullen de nog te voeren gesprekken niet in rekening worden gebracht.
6d. Reiskosten (indien van toepassing) worden in rekening gebracht tegen een tarief van 0,19 euro per kilometer en zullen op basis van nacalculatie worden doorberekend.
6e. Precious Soul kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

7.VERTROUWELIJKHEID
7a. De cliënt neemt op basis van vrijwilligheid deel aan het coachtraject.
7b. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding over vertrouwelijke zaken betreffende de cliënt. Naam, adres en andere persoonsgegevens en contactgegevens van cliënten worden door Precious Soul gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
7c. Zowel de inhoud van de coachgesprekken als alle andere communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen, worden als vertrouwelijk behandeld. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt zal de inhoud hiervan niet aan derden bekend gemaakt worden.

8.AANSPRAKELIJKHEID
Precious Soul neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

De opdrachtgever zal Precious Soul steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Precious Soul verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Precious Soul is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

9.EIGENDOM
Precious Soul behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, opdrachten, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever.